İş ve Strateji Yönetimi

İş ve Strateji Yönetimi

Süre: 2 gün

Eğitimin Amacı

Günümüz iş dünyasında, rekabetin ulaştığı boyut, yenilik ve değişim kavramlarını tüm sektörler için odak noktası haline getirmiştir. Gelinen noktada kurumların varlıklarını sürdürebilmeleri oluşturdukları stratejilerin ne kadar isabetli olduğu ile paralel bir hale gelmiştir.

Ticari bir kurumun hedeflerine ulaşabilmesi için doğru stratejiler geliştirmesi, bu stratejileri etkin biçimde uygulaması ve sonuçlarını değerlendirerek varılmak istenen hedef ile uygunluğunun ölçülmesi stratejik yönetim sürecinin gereğidir. Stratejik yönetim yaklaşımı, organizasyonu bütünsel olarak ele alarak belirlemeli ve en üstten aşağıya doğru tüm birimleri kapsayacak şekilde indirilmelidir. Bu açıdan bakıldığında stratejik yönetimin, kurumun organizasyonel yönetiminde stratejik düşünceyi hayata geçirmek olarak tanımlamak doğru olacaktır.

Kurumların başarılı bir şekilde yönetilmesinde stratejik yönetimin yanı sıra, diğer bir kritik faktör de ticari yeteneklerin üst seviyede olmasıdır. Bunu artırabilmek için, öncelikli olarak yöneten konumundaki çalışanlarının ticari bakış açısı farkındalıkları ve ticari sorumluluk sahibi olmalarından geçer. “İşinin Lideri” olan yönetici, sorumluluğu altındaki işini kurumun nihai hedefleri ile uyumlu olacak şekilde ticari sağduyu vizyonu ile yönetebilmelidir. Böyle bir yetkinliğe sahip olabilmek için; Satış, Pazarlama, Finans Yönetimi, İnsan Kaynakları, Müşteri İlişkileri ve Lojistik Yönetimi gibi kurumun ana operasyon alanlarının aralarındaki mutlak bağlantıya hakim olmak ve bu perspektif doğrultusunda işi bir bütün olarak yorumlayabilmek gerekmektedir.

Bu programın sonunda hedeflenen şunlardır:

 • Katılımcılarda ticari kararların kurum sonuçlarına etkileri hakkında farkındalık yaratmak,
 • Katılımcıları üst düzey bakış açısına paralel olarak, ortak bir ticari ve stratejik bakış açısında buluşturmak,
 • Proje yönetimi ve önceliklendirme çerçevesindeki karar alma noktasında birimler arası uyum ve ahengi ileri seviyeye yükseltmek,
 • Farklı iş birimlerince alınan kararların, genel çerçevede kurumun işleyişine nasıl bir etkisi olduğu ile ilgili farkındalığın önemini vurgulamak ve ticari faaliyetlerin bütününü göstermek,
 • Katılımcıların Ticari Bakış Açısı ve Stratejik Karar Alma konuları üzerine odaklanmalarını sağlamak
 • Büyük resmi görebilmenin, değişen koşulları hızlıca fark etmenin ve buna kısa zamanda ayak uydurmanın önemini anlamalarını sağlamak,
 • Pazarı oluşturan müşteriler, rekabet koşulları, teknoloji, regülasyon gibi hızlı değişen dış faktörleri göz önüne alarak organizasyonun geleceğine dair hedef belirlemeyi sağlamak,
 • Belirlenen hedefe ulaşabilmek için etkin bir strateji oluşturabilmek,
 • Stratejinin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için, kaynakların en uygun şekilde kullanılacağı yapının nasıl kurulacağını göstermektir.

Eğitimin İçeriği

 • Strateji ve iş yönetimi simülasyonunun araç olarak kullanımı,
 • Stratejik planlama olgusu,
 • Uzun dönemli planlama ve stratejik planlama,
 • Mevcut durum analizi,
 • Amaç ve hedef belirleme,
 • Üretimin planlanması ve strateji geliştirmede ölçek ekonomisi,
 • Stratejik alternatifler yaratma (SWOT, TOWS, Ansoff, BCG ve PESTLE Analizleri),
 • Stratejilerin uygulanması ve kurumunda alt birimlere indirgenmesi,
 • İzlenen strateji ve elde edilen sonuçlar arasındaki arasındaki uyumun finansal göstergeler ile ölçülmesi,
 • Farklı fonksiyonların aldığı kararların birbirleri ile olan ilişkisi,
 • Finansal metriklerin (gelir tablosu, bilanço, nakit akış tablosu) ana hatlarıyla incelenmesi.


Bize talebinizi yazınız..