İleri Düzey Vergi ve Muhasebe

İleri Düzey Vergi ve Muhasebe

Süre: 3 gün

Eğitimin Amacı

Şirketlerin muhasebe, finansman bölümlerinde çalışmakta olup muhasebe ve genel vergi uygulamaları üzerine bilgilerini artırmak isteyen çalışanlar için tasarlanan bu eğitim programıyla amaçlanan genel vergi ve muhasebe uygulamalarının özellikle işletmelerde en çok kullanılan konuları üzerinde detaylı çalışmalar yaparak, çalışanların bilgilerini tazelemeleri ve kendilerini geliştirmelerini sağlamaktır. Eğitim esnasında uygulamada sıklıkla yapılan hatalar irdelenecek, tartışmalı hususlar analiz edilecek ve uygulamada karşılaşılan soru ve sorunlara yer verilerek interaktif bir ortam oluşturulacaktır. Bunu desteklemek amacıyla eğitimimizde birçok örnek uygulama yer alacaktır.

Eğitimin İçeriği

İleri Düzey Vergi

 • Mükellef ve sorumlu,
 • Vergi dairesi, tarih, tebliğ, tahakkuk ve ödeme, vergi alacağı vergiyi doğuran olay gibi kavramların açıklanması ile tarhiyat çeşitleri,
 • Vergi alacağını ortadan kaldıran nedenler (Ödeme, zaman aşımı ve terkin)
 • Mükellefin ödevleri (Bildirimde bulunma, defter tutma, tasdik zorunluluğu, belge kullanma ve saklama)
 • Belgelerin basımı veya notere onaylatılması, düzenlenmesi, iptaller ve buna ilişkin yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri,
 • Vergi hatalarının düzeltilmesi,
 • Vergi ihtilaflarının idari çözüm yolları (Uzlaşma, pişmanlık ve ceza indiriminden yararlanma) ve dava açma,
 • Mükelleflere uygulanan cezalar
 • Gecikme zammı, pişmanlık zammı ve gecikme faizinin hesaplanma yöntemleri ile tecil faizi uygulaması,
 • Kurumlar vergisi matrahı ile tevkifat matrahının hesaplanması ve kar dağıtımına ilişkin örnek çalışma,

İleri Düzey Muhasebe

 • Tüm yönleri ile sabit kıymetler
  – Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin kayıtlara alınması
  – Amortismana tabi iktisadi kıymet alımında kullanılan yabancı kaynaklar
  – Amortisman hesaplamaları ve kayıtlara alınması (Örneklerle normal ve hızlandırılmış amortisman uygulamaları)
  – Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satışı ve yenilenmesi – istisna uygulamalarının muhasebeleştirilmesi
 • Finansal kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesi
  – Finansal kiralama yoluyla alım yapan işletmelerde muhasebeleştirme
  – Finansal kiralama işletmelerinde muhasebeleştirme
 • Dönem sonu değerleme işlemleri
  – Dövizli hesaplar
  – Tahakkuk uygulamaları
  – Reeskont hesaplamaları
  – Karşılıklar
 • Uygulamada sıkça sorulan muhasebe işlemleri
  – Bağış ve yardımlar
  – Ciro primleri – iskontolar – bedelsiz teslimler
  – Personel prim karşılıkları
  – Enflasyon düzelmesi kar ve zararları
  – Stok imhaları
 • Bildirimlerin kayıtlara alınması
  – Geçici vergi beyannamesinin hazırlanması ve muhasebe kayıtları
  – Kurumlar vergisi beyannamesinin hazırlanması ve muhasebe kayıtları
  – Kar dağıtım işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları
 • Örnek uygulama


Bize talebinizi yazınız..